DELOVNI SKLOP 6

6.1: Priprava protokolov za skupno upravljanje virov in zalog matičnega Krasa

Lokacija izvajanja aktivnosti:
Tržaška, Goriška in Videmska pokrajina, Goriška in Obalno-kraška statistična regija

Opis aktivnosti:
Priprava skupnih smernic za skupno in globalno upravljanje ter zaščito vodonosnika in količinsko ter kakovostno spremljanje podzemnih voda in območja matičnega Krasa za določitev protokolov za:
- promocijo in izvajanje sistemov za zmanjšanje onesnaževalnih emisij s posebnim poudarkom na pitni vodi;
- razvoj sistemov za skupno ukrepanje v kriznih primerih;
- razvoj skupnih strategij za preprečevanje in zmanjšanje naravnih, industrijskih in tehnoloških nevarnosti;
- promocija posegov za varčevanje z vodo, učinkovito upravljanje vodnega omrežja in izboljšanje kakovosti pitne vode.

Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti in njihova vloga:
VP in PP1: koordiniranje pri pripravi sporazumov;
PP2, PP3, PP4 in PP5: sodelovanje pri pripravi sporazumov in določitev skupnih operativnih postopkov.

Pričakovani rezultati:
Skupni sporazumi za globalno upravljanje in zaščito vodonosnika ter kakovstno in količinsko spremljanje podzemnih voda in območja matičnega Krasa.

 

 

Progetto HYDRO KARST finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. Del contenuto del presente sito web sono responsabili esclusivamente i partners del progetto.

Projekt HYDRO KARST sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Za vsebino spletne strani so odgovorni izključno projektni partnerji.

 

Web project: Divulgando Srl - Trieste

www.ita-slo.eu