DELOVNI SKLOP 7

7.1: Komunikacijska kampanja o razvoju projekta in doseženih ciljih

Lokacija izvajanja aktivnosti:
Tržaška, Goriška in Videmska pokrajina, Goriška in Obalno-kraška statistična regija.

Opis aktivnosti:
Organizacija tiskovnih konferenc in priprava tiskovnih sporočil za celotno obdobje trajanja projekta oziroma ob začetku in zaključku vsakega delovnega sklopa. Izdelava dvojezične (slovensko / italijanske) spletne strani projekta s povezavami do spletnih strani vseh PP. Stalno posodabljanje spletne strani z vnosom novic in doseženih rezultatov za celotno trajanje projekta. Spletno stran se bo uporabilo tudi po zaključku projekta za posodabljanje nadaljnjih skupnih aktivnosti.

Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti in njihova vloga:
VP, PP1, PP2, PP3, PP4, PP5: znanstveno svetovanje za pripravo vsebin, priprava tiskovnih sporočil
VP: priprava spletne strani.

Pričakovani rezultati:
Organizacija 6 tiskovnih konferenc in ene spletne strani.

7.2: Kampanja za osveščanje o matičnem Krasu in varčevanju z vodnimi viri

Lokacija izvajanja aktivnosti:
Tržaška, Goriška in Videmska pokrajina, Goriška in Obalno-kraška statistična regija.

Opis aktivnosti:
Priprava besedil, fotografij in grafičnega gradiva za publikacije in promocijsko dvojezično gradivo. Priprava in tiskanje publikacije o matičnem Krasu, vodonosniku Reka-Timava, vodnih virih in nasvetih za varčevanje z vodo in za promocijo kakovostnih značilnosti pitne vode, ki bo posredovana vsem uporabnikom vodovodov na območju.
Oblikovanje video posnetka, ki bo vključen v spletne strani projekta.

Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti in njihova vloga:
VP, PP1, PP2, PP5 e PP6: znanstveno svetovanje za pripravo vsebin, skupna priprava dvojezične publikacije
PP3: distribucija publikacije
VP: priprava posnetka.

Pričakovani rezultati:
Priprava publikacije v 166.000 izvodih in posnetka, ki bo vključen v spletno stran.

7.3: Izvedba čezmejnega posveta

Lokacija izvajanja aktivnosti:
Lokacija izvajanja aktivnosti: Na sedežu Tržaške in Novogoriške univerze.

Opis aktivnosti:
Posvet v Italiji in Sloveniji za poglobitev tem in strategij skupnega upravljanja vodnih virov in zalog matičnega Krasa. Tiskanje aktov posveta v 500 izvodih.

Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti in njihova vloga:
VP, PP1, PP2 in PP5: promoterji in znanstveni svetovalci za pripravo vsebin;
PP3 in PP4: udeležba na posvetu.

Pričakovani rezultati:
Pregled in določitev smernic za skupno upravljanje vodnih virov in zalog matičnega Krasa. Tiskanje aktov v 500 izvodih.

 

 

Progetto HYDRO KARST finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. Del contenuto del presente sito web sono responsabili esclusivamente i partners del progetto.

Projekt HYDRO KARST sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Za vsebino spletne strani so odgovorni izključno projektni partnerji.

 

Web project: Divulgando Srl - Trieste

www.ita-slo.eu