Projekt Hydro Karst

POVZETEK PROJEKTA

Glavni cilj projekta je usklajeno upravljanje in zaščita vodonosnika Reka-Timava preko količinskega in kakovostnega spremljanja podzemnih voda in območja matičnega Krasa. Rezultati izvajanja projekta so vzpostavitev enotne georeferencirane podatkovne baze hidrodinamičnih, hidrokemijskih in bioloških podatkov, enotnih kartografskih podlag, sklenitev protokolov o sodelovanju in določitev ukrepov za promocijo in uresničenje sistemov za zmanjšanje onesnaževalnih emisij, predvsem tistih, ki se nanašajo na pitno vodo, razvoj sistemov skupnega poseganja v nujnih primerih, oblikovanje skupnih strategij za preprečevanje in zmanjševanje tveganj, promocija posegov za varčevanje z vodo, učinkovito upravljanje vodovodnega omrežja in izboljšanje kakovosti pitne vode. Skupni stroški: €1.079.435,30; trajanje: 36 mesecev; lokacija: Dežela Furlanija Julijska krajina, Goriška in Obalno-kraška statistična regija.

DELOVNI SKLOP 1 (KOORDINACIJA IN UPRAVLJANJE PROJEKTA)

1.1: Oblikovanje “storitvenega sistema” in priprava logičnega okvira za upravljanje projekta

Oblikovanje “storitvenega sistema”, ki bo zagotovil, da bodo izdelane strukture vključene v celostni projekt za doseganje zastavljenih ciljev in ki bo izpolnjeval pogoje kakovostnih sistemov.
Priprava natančnega računalniškega logičnega okvira, ki bo dostopen za partnerje preko medmrežja, za spremljanje poteka projekta skozi čas, od izvajanja aktivnosti do učinkov na splošne cilje in priprava strategij ter oblikovanje celostne podobe projekta.

1.2: Spremljanje projekta, koordiniranje in finančno poročanje

Spremljanje razvoja projekta skozi čas, od izvajanja aktivnosti do učinkov na splošne cilje in priprava strategij. Koordiniranje vseh projektnih aktivnosti, sklicanje in koordiniranje srečanj projektne skupine. Preverjanje dokumentacije in dokumentov, vključno tistih, ki se nanašajo na finančni obračun projekta. Vodenje odnosov z organom upravljanja programa in z ostalimi nadzornimi ustanovami.

DELOVNI SKLOP 2 (pripravljalne dejavnosti)

2.1:Oblikovanje, priprava in določitev projektne ideje

Oblikovanje, priprava in določitev projekta, priprava vloge, finančnega načrta in priložene dokumentacije

DELOVNI SKLOP 3 (razvoj skupnega konceptualnega modela vodonosnikov matičnega krasa)

3.1: Meritve in obdelava hidrodinamičnih podatkov vodonosnika Reka-Timava

Določitev konceptualnega modela vodonosnika Reka-Timava: meritve (vrsta meritev za celotno obdobje trajanja projekta) in homogena ter skupna obdelava hidrodinamičnih podatkov, oziroma modeliranje nihanj nivojev vode v vodonosniku, značilnosti nihanja nivojev, interakcija z morsko vodo, modeliranje napajanja (»input«) (padavine, površinsko izpiranje, požiralniki, itn.) in praznjenja (»output«) (evapotranspiracija, izviri, izlivi v morje, itn.), okvirna količinska bilanca (viri in rezerve).

3.2: Meritve in obdelava hidrokemijskih in bioloških podatkov vodonosnika Reka-Timava

Določitev konceptualnega modela vodonosnika Reka-Timava (meritve vrsta izmeritev za celotno obdobje trajanja projekta) in homogena ter skupna obdelava hidrokemijskih in bioloških podatkov oziroma hidrokemijske razmere in značilnosti onesnaževalnih točk (kontaminacija in/ali onesnaževanje) z uporabo naravnih, umetnih in bioloških sledil, s prepoznavanjem fizikalnih in bioloških indikatorjev kvalitete podzemnih kraških voda.

DELOVNI SKLOP 4 (Priprava strokovnih podlag za skupno zaščito vodonosnika matičnega Krasa)

4.1: Ranljivost kraških vodonosnikov in protokoli za določitev vodovarstvenih območij

Zbiranje, kritična analiza, homogenizacija metodologij izdelave kart ranljivosti kraških vodonosnikov in protokolov za določitev vodovarstvenih območij.

4.2: Raba tal

Analiza sedanje rabe tal/prostora, karta rabe tal, karta nevarnosti in ugotavljanje trendov v rabi prostora.

4.3: Analiza stabilnosti distribucijskega omrežja in potreb po vodni preskrbi

Analiza stabilnosti distribucijskega omrežja oziroma izgub vodovodov in neučinkovitih delov omrežja. Preverjanje trendov v rabi prostora in posledičnih potreb po vodni preskrbi.

DELOVNI SKLOP 5 (Priprava skupnih kartografskih prikazov matičnega Krasa)

5.1: Priprava skupnih kartografskih prikazov matičnega Krasa

Priprava skupne in poenotene kartografske baze za celotno območje, vnos vseh zbranih podatkov v georeferencirane baze podatkov (GIS v ArcGIS okolju) ter sledečih kartografskih podlag na celotnem kraškem zaledju matičnega Krasa.

DELOVNI SKLOP 6 (Ukrepi za skupno upravljanje virov in zalog matičnega Krasa)

6.1: Priprava protokolov za skupno upravljanje virov in zalog matičnega Krasa

Priprava skupnih smernic za skupno in globalno upravljanje ter zaščito vodonosnika in količinsko ter kakovostno spremljanje podzemnih voda in območja matičnega Krasa za določitev protokolov za:

  • promocijo in izvajanje sistemov za zmanjšanje onesnaževalnih emisij s posebnim poudarkom na pitni vodi;
  • razvoj sistemov za skupno ukrepanje v kriznih primerih;
  • razvoj skupnih strategij za preprečevanje in zmanjšanje naravnih, industrijskih in tehnoloških nevarnosti;
  • promocija posegov za varčevanje z vodo, učinkovito upravljanje vodnega omrežja in izboljšanje kakovosti pitne vode.

DELOVNI SKLOP 7 (KOMUNIKACIJSKI NAČRT)

7.1: Komunikacijska kampanja o razvoju projekta in doseženih ciljih

Organizacija tiskovnih konferenc in priprava tiskovnih sporočil za celotno obdobje trajanja projekta oziroma ob začetku in zaključku vsakega delovnega sklopa. Izdelava dvojezične (slovensko / italijanske) spletne strani projekta s povezavami do spletnih strani vseh PP. Stalno posodabljanje spletne strani z vnosom novic in doseženih rezultatov za celotno trajanje projekta. Spletno stran se bo uporabilo tudi po zaključku projekta za posodabljanje nadaljnjih skupnih aktivnosti.

7.2: Kampanja za osveščanje o matičnem Krasu in varčevanju z vodnimi viri

Priprava besedil, fotografij in grafičnega gradiva za publikacije in promocijsko dvojezično gradivo. Priprava in tiskanje publikacije o matičnem Krasu, vodonosniku Reka-Timava, vodnih virih in nasvetih za varčevanje z vodo in za promocijo kakovostnih značilnosti pitne vode, ki bo posredovana vsem uporabnikom vodovodov na območju.
Oblikovanje video posnetka, ki bo vključen v spletne strani projekta.

7.3: Izvedba čezmejnega posveta

Posvet v Italiji in Sloveniji za poglobitev tem in strategij skupnega upravljanja vodnih virov in zalog matičnega Krasa. Tiskanje aktov posveta v 500 izvodih.

 

 

Progetto HYDRO KARST finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. Del contenuto del presente sito web sono responsabili esclusivamente i partners del progetto.

Projekt HYDRO KARST sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Za vsebino spletne strani so odgovorni izključno projektni partnerji.

 

Web project: Divulgando Srl - Trieste

www.ita-slo.eu